دوغ نعناع قوطی


23.4 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
1.87 کربوهیدرات
1.28‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.2 چربی
g 100 در مقدار