شیر تازه نیم چرب


49.6 انرژی (کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2 پروتئین
2 چربی
100 g در مقدار