شیر پرچرب تتراپک یک لیتری


58.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
3 چربی
g 100 در مقدار