پنیر چدار آلیما هراز


185.32 انرژی (کالری)
6.33 کربوهیدرات
13 پروتئین
12 چربی
100 g در مقدار