پنیر لاکتیکی


194 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5 کربوهیدرات
12‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
14 چربی
g 100 در مقدار