دسر شله زرد


12.69 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
1.2 کربوهیدرات
2.5‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
0.4 چربی
g 10 در مقدار