ماست بدون چربی زیرو


37.16 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.09 کربوهیدرات
4.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
0 چربی
g 100 در مقدار