پنیر سفید آمل


266.4 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.4 کربوهیدرات
12.3‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
17.3 چربی
مقدار در 100 گرم