پنیر خامه ای

بافت نرم و خامه ای مطبوع این پنیر، به شما این امکان را می دهد که آنرا با نان، بیسکوئیت، انـواع سبـزیـجـات، سـالاد، سـوپ، انواع دسر ،چیـز کـیک و سس پنیر استفاده نمایید.

254 انرژی (کالری)
8/3 کربوهیدرات
8/5 پروتئین
24 چربی
100 g در مقدار
90 ماندگاری (روز)