محصولات مرتبط

ماست بورانی

بهبود تراکم استخوانی در کنار تامین سهم ارزشمندی از نیاز آهن بدن با اسفناج ،ماست بورانی هراز را به یکی از بهترین های صنعت لبنیات تبدیل نموده است.

56.7 انرژی (کالری)
4.5 کربوهیدرات
3.3 پروتئین
2.8 چربی
100 g در مقدار